Personvernerklæring

Ansvarsforhold

Det er Finanskonsulenten.no som er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med økonomisk rådgivning, og som skal påse og påvise at opplysningene behandles i samsvar med gjeldende personopplysningslov.

Formål med behandlingen

Vi behandler personopplysninger for å gi privatpersoner (Kundene) økonomisk rådgivning, særlig knyttet til lån og gjeldsforhandlinger. Dette innebærer at vi holder oss oppdatert om hvilke tilbud som finnes i disse markedene, og gir Kundene råd mht. om vedkommende bør inngå nye avtaler og eventuelt med hvilke tilbyder

Hvilke personopplysninger blir behandlet

Når Kunden henvender seg til oss for å få økonomisk rådgivning, vil vi be om Kundens navn og kontaktopplysninger, og om slik informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for at vi skal kunne gi kvalifiserte råd.Hvilke personopplysninger som behandles vil variere fra sak til sak, men vil typisk omfatte opplysninger om Kundens fødselsnummer, ansettelses- og inntektsforhold, bolig- og eiendomsforhold, gjeld og andre økonomiske forpliktelser, vilkår i eksisterende avtaler med banker og forsikringsselskaper, sivilstatus og husholdningens størrelse. Opplysningene hentes fra Kunden selv, eller fra tredjeparter i henhold til en skriftlig fullmakt fra Kunden. I tillegg henter vi inn opplysninger om kredittverdighet fra kredittopplysningsbyråer. Opplysningene vil knytte seg til Kunden selv, og i visse tilfeller til andre medlemmer av Kundens familie og husstand.

Finanskonsulenten.no behandler personopplysninger om Kunden fordi det er nødvendig for at vi skal kunne gi økonomisk rådgivning på Kundens anmodning, før en eventuell avtaleinngåelse hvor Kunden er part. Behandlingen er tillatt etter personvernforordningen art. 6 bokstav b. Vi behandler opplysninger om andre medlemmer i Kundens familie eller husstand, så langt det er nødvendig for å ivareta Kundens berettigede interesse i å motta økonomisk rådgivning, og interessen overstiger de andre registrertes interesser, rettigheter og friheter. Behandlingen er tillatt etter personvernforordningen art. 6 bokstav f. Vi oppfordrer våre Kunder til å ikke sende oss opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering. Det vil kun være aktuelt å behandle slike opplysninger i noen spesielle tilfeller, og vi vil da be om et særskilt samtykke til fra de registrerte. Kundene samtykker i så fall på vegne av eventuelle barn som vedkommende har foreldreansvaret for.Finanskonsulenten.no vil verifisere ektheten av de dokumenter som vi mottar fra Kunden, når det er grunn til å mistenke at dokumenter er forfalsket. Det kan innebære at vi legger dokumentet frem for påstått dokumentutsteder, dersom det er nødvendig for å avklare ektheten. Finanskonsulenten.no har en berettiget interesse i å sikre seg og sine samarbeidspartnere mot svindel og andre straffbare handlinger. I mistanketilfeller veier denne interessen tyngre enn hensynet til de registrerte sine interesser, rettigheter og friheter.

Ekthet av dokumenter

Finanskonsulenten.no vil verifisere ektheten av de dokumenter som vi mottar fra Kunden, når det er grunn til å mistenke at dokumenter er forfalsket. Det kan innebære at vi legger dokumentet frem for påstått dokumentutsteder, dersom det er nødvendig for å avklare ektheten. Finanskonsulenten.no har en berettiget interesse i å sikre seg og sine samarbeidspartnere mot svindel og andre straffbare handlinger. I mistanketilfeller veier denne interessen tyngre enn hensynet til de registrerte sine interesser, rettigheter og friheter

Hvor lenge behandles opplysningene ?

Vi behandler personopplysningene så lenge det er nødvendig for å gi Kunden økonomisk rådgivning. Vi vil slette personopplysningene innen en uke etter at Kunden opplyser oss om at han eller hun ikke lenger ønsker å motta vår rådgivning, eller dersom samtykke til behandling av særskilte kategorier personopplysninger blir trukket tilbake. Vi vil uansett slette opplysningene når det har gått 5 år etter siste utførte oppfølgning av Kunden. Vi beholder Kundens kontaktopplysninger i inntil 10 år, med mindre Kunden reserverer seg særskilt mot dette.